ایزو 9001 ورژن 2015

ایزو 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت یکی از گواهینامه های ایزو عمومی محسوب می شود که جهت بهبود کیفیت محصول و خدمات در یک سازمان استقرار می یاید. ورژن اولیه ایزو 9001 مربوط به 2008 بود که در طبق استاندارد های جدید در سال 2015 تغییراتی یافت تبدیل به گواهینامه ایزو 9001 ورژن 2015 گردید.


مرور استاندارد ایزو 9001:2015

تغییرات استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015 چیست؟


در ماه سپتامبر 2015، ایزو ISO 9001: 2015  جایگزین نسخه قدیمی تر سال 2008 شد.

هدف این تغییر، همبستگی بیشتر بین استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است که شامل رویکرد مبتنی بر ریسک ، و همچنین حصول اطمینان از رعایت استانداردها برای شرکت در هر اندازه ودر تمام صنایع می باشد.

بنابراین، برخی از شرکت ها ممکن است سوالاتی داشته باشند
با توجه به تغییرات در استاندارد جدید ایزو 9001 چه تغییراتی انجام شده است؟ چه چیزهایی را باید در نظر بگیریم؟


تغییرات استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015 چیست؟

این ساختار به عنوان پایه ای برای صدور گواهینامه ایزو 9001 برای سیستم های مدیریت می باشد.که به درک استاندارد کمک میکند  و استقرار را تسهیل و باعث صدور گواهینامه یکپارچه سیستم های مدیریت میشود.


اهداف جدید ایزو ISO 9001: 2015

·        ارائه چارچوب پایدار برای الزامات سیستم مدیریت کیفیت

·        به اندازه کافی عمومیت داشته باشد

·        بدون در نظر گرفتن صنعت یا بخش خاصی باشد

·        تمرکز بر روند موثر حفظ شود

·        مدیریت برای دستیابی به نتایج مورد نظر

موضوعاتی مانند مدیریت ریسک، مدیریت تغییر و مدیریت دانش نقش مهمی در ورژن جدید ایزو 9001 دارد . در این نسخه رویکرد روند گرا حفظ شده است و "تفکر مبتنی بر ریسک" مورد نیاز است. علاوه بر این، راهنمای ISO 9001: 2015 وجود دارد که به عنوان ISO / TS 9002 منتشر شد.


دوره ی تغییرات برای ایزو 9001

اولین پیش نویس رسمی ایزو  9001: 2015 - ISO / DIS 9001 در اواسط ماه مه سال 2014 منتشر شد و پیش نویس نهایی در ژوئیه 2015 منتشر شد .  استاندارد جدید ایزو در سپتامبر 2015 صادر شد. دوره تغییرات 3 سال است . بسته به مدت زمان صدور گواهینامه ایزو 9001 ، روش های مختلفی برای تغییر به استاندارد جدید موجود می باشد . بخش زیر با استفاده از دو مثال نشان می دهد،  چه زمانی مناسب برای تغییر ایزو شرکت ها می باشد .


جدول زمانی تغییرات ایزو 9001:2015 :

1- انتشار نسخه:    Sep 15 2015

2- دوره انتقال برای تبدیل به گواهینامه تجدید نظر شده:  2016  - 2017 – 2018                        

3- پایان دوره انتقال برای تجدید نظر گواهینامه :  Sep 14 2016


نمونه هایی از تبدیل به ISO 9001: 2015:

مثال 1:  نمونه دوره صدور گواهینامه ایزو 9001:2008 (30 سپتامبر 2017) :  سازمان می تواند برای نظارت و بازرسی مجدد ایزو 9001: 2015 تغییر کند. اگر سازمان از نسخه قدیمی در طی یک ممیزی مجدد استفاده کند. این گواهی تا تاریخ 14 سپتامبر 2018 معتبر است

·        ممیزی مراقبتی :  Jul 31 2016

·        بازرسی مجدد :  Jul 31 2017

·        پایان دوره صدور گواهینامه :  Sep 30 2017

مثال 1:  نمونه دوره صدور گواهینامه ایزو 9001:2008 (30 سپتامبر 2016) :   تبدیل برای بازرسی ممیزی توصیه می شود، اگر سازمان از نسخه قدیمی در طی یک ممیزی مجدد استفاده کند، این گواهینامه ایزو تا تاریخ 14 سپتامبر 2018 می تواند معتبر باشد.

·        بازرسی مجدد :  Sep 30 2016  

·        پایان دوره صدور گواهینامه :  Nov 30 2016