گواهینامه ایزو IWA2

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت، ایزو IWA 2 میتوانید تمام فرایندهایی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر خدمات آموزشی تأثیر می گذارند، کنترل کنید تا سازگاری میان خدمات ارائه شده با نیازها و انتظارات زبان آموزان و نظارت مجاز سازمان های ایجاد شود.
ایجاد سیستم مدیریت کیفیت (IWA2) در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد رویکرد سیستماتیک در شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان (زبان آموزان) خواهد شد تا برنامه های آموزشی را با توجه به برنامه های آموزشی ارائه دهند.


مزایای ایجاد سیستم مدیریت کیفیت IWA2: 2007 و اخذ گواهینامه ایزو

·   اعتبارات بالاتر در  مؤسسه آموزشی در محیط اجتماعی-اقتصادی محیط کاری آن

·   اطمینان در مورد سازگاری سیستم آموزشی با الزامات و استانداردهای حرفه ای / قانونی

·   ارتقاء تصویر سازمانی در جامعه و اعتماد مشتریان بیشتر

·   تعهد مديريت ارشد سازمان به بهبود مداوم فرآيندها و خدمات و توسعه سطح تحصيلات و فرهنگي جامعه

·   بهبود وضعیت اقتصادی، با کاهش هزینه های اضافی ناشی از کیفیت پایین

·   کنترل آسیب / ضایعات با بهبود مهارت های لازم کارکنان

·   توانمندسازی کارکنان


ضرورت ایجاد نظام آموزشی بر اساس استاندارد ایزو IWA2

در دنیای رقابتی امروز، کلید موفقیت، استفاده از استانداردهای مدیریت کیفیت بین المللی مانند IWA2 است که کیفیت آموزش را مورد بررسی قرار می دهد. این استاندارد ایزو همه پروسه های آموزشی (خدماتی) و کنترل کیفیت را در همه زمینه های آموزشی بررسی می کند، لذا استفاده از برنامه استاندارد سازی برای اهداف و برنامه ریزی استراتژیک آن اهمیت دارد. محتوای استاندارد IWA2 مرجع اصلی برای ایجاد یک سیستم استاندارد شده است، بنابراین تمام الزامات، کمبودها، ضعف ها و نقاط قوت نسبت به مقررات این استاندارد مقایسه می شود IWA2که یک استاندارد بین المللی است و براساس سیستم کیفیت تأسیس شده، مطابق با نیازهای مدرن است و در واقع یک گام موثر برای تحقق یک سیستم با کیفیت بالا است که منجر به رضایت همه مشتریان می شود.