گواهینامه ایزو 50001

استاندارد ایزو ISO 50001:2011 (سیستم مدیریت انرژی)
هدف از پیاده سازی استاندارد ایزو 50001 به کارگیری الزامات مورد نیاز برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت انرژی میباشد. سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر به رسیدن به یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی که شامل بهره وری انرژی، امنیت انرژی و مصرف انرژی میباشد، می نماید.

با پیاده سازی ایزو 50001 در سازمان این امکان بوجود می آید تا بطور مستمر کاهش مصرف انرژی و در نتیجه این کاهش هزینه های ناشی از آن را نیز داشته باشیم.

ایزو 50001 یک چارچوب ثابت شده برای تمامی تاسیسات صنعتی، واحدهای تجاری و یا تمامی سازمان هایی که به نوعی با مصرف انرژی در ارتباط هستند، پیاده سازی می شود. سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 شامل یک سری فرآیندهایی است که تمامی پرسنل در یک مجموعه را با هر نوع مسئولیتی قادر می سازد  تا با استفاده از اطلاعات و داده ها به حفظ و بهبود عملکرد انرژی بپردازند. این در حالی است که رویه ذکر شده کمک به بهبود بازدهی عملیاتی، کاهش شدت مصرف انرژی و نهایتاً کاهش اثرات مخرب زیست محیطی می نماید.

گام های لازم جهت آماده سازی سیستم مدیریت انرژی (ایزو 50001)و ایجاد یک سیستم بهینه به شرح ذیل می باشد:

1. برگزیدن یک نماینده مدیریت جهت اجرای مراحل پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی. 

2. ایجاد یک تیم از نمایندگان و سرپرستان هر بخش از سازمان جهت اجرای مستندات مدیریت انرژی.

3. بررسی تمامی زوایای سازمان برای شناسایی بهترین راه حل جهت کنترل قابل توجه انرژی . ایجاد فرصتهایی برای بهبود مصرف انرژی در بخش های مختلف.

یک سازمان می تواند تمامی مراحل پیاده سازی و اجرایی خود را جهت بهبود مدیریت انرژی بدون تبدیل نمودن آن به گواهینامه انجام دهد ولی با این حال، صدور گواهینامه ایزو 50001 به یک رویکرد ساخت یافته تبدیل شده و نشاندهنده مدیریت انرژی در فرهنگ آن سازمان   می باشد. این امر سبب می شود تا سازمان توجیه قابل قبولی جهت سرمایه گذاری اولیه در مدیریت انرژی خود داشته باشد و از بابت بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل نماید. بدون رویکرد ساخت یافته هیچ تضمینی وجود ندارد تا راهکارهای ارائه شده در جهت کاهش مصرف انرژی پایدار باشد و بتوان از آن برای بازگشت سرمایه از دست رفته و بهبود درآمد در طولانی مدت استفاده نمود.

از جمله فواید پیاده سازی ایزو 50001 :

1. کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی 

2.  افزایش کارایی مصرف انرژی در فرآیندهای سازمان

3. ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف انرژی

4. ایجاد راهکارهای جدید در تولید و مصرف انرژی 

5. کنترل و استاندارد سازی منابع انرژی از دو دیدگاه تولید و مصرف

6. کمک به ایمن سازی محیط زیست  به دلیل انطباق این استاندارد با ایزو 14001 .


شرکت پیشگامان آمادگی خود را جهت مشاوره و پیاده سازی ایزو 50001 اعلام می دارد.

همچنین برگزاری دوره های آموزشی 50001 برای کلیه پرسنل مشغول در موسسات نیازمند این استاندارد از سوی شرکت پیشگامان امکانپذیر می باشد.