استاندارد OHSAS 18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS 18001:2007 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)
گواهینامه ایزو یکی از سیستم های میدریتی کارآمد در ایران استاندارد 18001 است که بسیاری آن را به اشتباه ایزو می پندارند. نام اصلی این استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. 

هدف اصلی این استاندارد شناسایی مخاطرات شغلی و تحت کنترل در آوردن تمامی ریسک های ایمنی موجود در فعالیت ها و فرآیندهای سازمان می باشد.

این استاندارد پس از شناسایی تمامی مخاطرات، اقداماتی را جهت کاهش و یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی و امنیتی ارائه می دهد.

از جمله مزایای پیاده سازی استاندارد 18001 می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. ایجاد ایده آل ترین شرایط کاری در سازمان

2. شناسایی خطرات و مدیریت و کنترل آنها در سازمان

3. کاهش خطرات احتمالی شغلی و پرسنلی که منجر به کاهش هزینه ها و اتلاف زمان می گردد.

4. ایجا انگیزه در کلیه پرسنل با به وجود آوردن محیط کاری ایمن

شرکت پیشگامان آمادگی خود را جهت مشاوره و پیاده سازی گواهینامه ایزو استاندارد 18001 اعلام می دارد.

جهت مشاوره ایزو با ما تماس بگیرید