گواهینامه ایزو 10015

نقش این گواهینامه ایزو و  استاندارد بین المللی ارائه راهنمایی برای شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزش، ارائه آموزش، ارزیابی نتایج آموزش، نظارت و بهبود روند آموزش به منظور دستیابی به اهداف آن است . این استاندارد ایزو بر سهولت آموزش برای بهبود مستمر تاکید می کند و هدف آن کمک به سازمان هایی است که آموزش خود را موثرتر و کارآمد تر انجام دهند.

این دستورالعمل ها شامل توسعه، پیاده سازی، نگهداری و ارتقاء استراتژی ها و سیستم های آموزشی است که بر کیفیت محصولات عرضه شده توسط یک سازمان تأثیر می گذارد.ارائه دهندگان آموزش می توانند از این استاندارد بین المللی در هنگام نیاز به آموزش پرسنل خود استفاده کنند.


گواهینامه ایزو 10015 : استاندارد کیفیت برای آموزش

گواهینامه ISO 10015   برای ارائه یک ابزار مدیریت کیفیت جدید و گواهینامه طراحی شده است تا ارتباط بین آموزش و نیازهای سازمانی را تضمین کند. گواهینامه ایزو 10015 راه حل جدیدی برای تلاش برای کیفیت آموزش است. درک نیاز به راهنمایی های بیشتر در زمینه تضمین کیفیت آموزش، یک گروه کاری در سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) برای تهیه یک استاندارد راهنمایی برای آموزش ایجاد شده است.

استاندارد ایزو 10015 کارآمدترین راه برای نظارت و سنجش اثربخشی فرآیند آموزش سازمان است. این گواهینامه به سازمان هایی که مطابق با استانداردهای بین المللی در برنامه ریزی برای یک فرایند آموزش چهار مرحله ای شامل امکان سنجی، پیاده سازی و ارزیابی کارایی آموزش می پردازد، اعطا می شود.

ISO 10015 تمرکز بر فرآیندهای آموزشی در محل کار است

این استاندارد با توجه به طراحی آموزش و یادگیری در محل کار، راهنمایی های خاصی در جهت هماهنگ کردن سرمایه گذاری با اهداف کسب و کار خود ارائه می دهد.

ارائه نقشه راه روشن برای تجزیه و تحلیل شکاف عملکرد در سطح سازمانی و در ایجاد تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری آموزشی یکی از فواید مهم اخذ ایزو 10015 محسوب می شود.