گواهینامه ایزو 14001

سیستم مدیریت زیست محیط

استاندارد ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیط) : 
 

استاندارد ایزو 14001 استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت زیست محیط می باشد. این استاندارد براساس استاندارد ایزو 9001 طراحی شده با این تفاوت که اثرات زیست محیطی آن را بررسی می نماید.

این استاندارد روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت های اجتماعی آنها در مقابل زیست محیط بیان می نماید که با اتکا به این الزامات کمترین آسیب به محیط زیست وارد می شود.

از جمله مزایای پیاده سازی و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. شناسایی نیازمندیهای قانونی سازمان

2. شناسایی جنبه ها و خسارتهای احتمالی به زیست محیط

3. ارزیابی عملکرد در برابر استانداردها و قوانین درون سازمانی

4. بررسی روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی

5. شناسایی خط مشی های زیست محیطی در مورد پرسنل و پیمانکاران 

مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو 14001 به شرح ذیل می باشد:

مرحله اول: شناسایی ساختار کلی پروژه و وضعیت موجود سازمان: هدف از اجرای این مرحله شناسایی وضعیت موجود سازمان و فاصله آن تا اجرای نیازهای ایزو 14001. این مرحله قدم های اصلی اجرای ایزو 14001 را اعلام می نماید. این مرحله شامل خط مشی مدیریت زیست محیط، شناسایی جنبه هایی از زیست محیط که در سازمان وجود دارد، می باشد.

مرحله دوم: بازنگری و تحلیل شرایط سازمان با استاندارد زیست محیط: در این مرحله الزامات سیستم مدیریت زیست محیط به همراه اصلاحات مورد نیاز آن به نحوی که تمامی اجزای ایزو 14001 را مورد بررسی قرار دهد بررسی و اجرایی می نماید.

مرحله سوم: آماده سازی سازمان جهت اخذ گواهینامه ایزو 14001 : در این مرحله پس از اطمینان از صحت عملکرد سازمان در راستای مدیریت زیست محیط (ایزو 14001) و پس از انجام ممیزی نهایی سازمان موفق به دریافت گواهینامه ایزو 14001 می گردد.

شرکت پیشگامان آمادگی خود را جهت  ثبت و صدور گواهینامه ایزو 14001 اعلام می دارد.

کلمات کلیدی: ایزو، ایزو 9001، ایزو 14001،استاندارد زیست محیط، گواهینامه ایزو 14001، گواهینامه ایزو، ثبت ایزو.