گواهینامه ایزو 10006

سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها

استاندارد ایزو 10006:2003 (سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها)

هدف از استاندارد ایزو 10006 حفظ و ارتقا سطح کیفی در پروژه ها از طریق ایجاد یک رویکرد نظام مند می باشد، بطوریکه نیازهای مشترک تمامی مجموعه ها شناسایی و اجرایی گردد.

پیاده سازی و اخذ گواهینامه بین المللی ایزو 10006 به کارفرمایان این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه در دست اجرا می باشد. به عبارت دیگر، در سازمانی که استاندارد ایزو 10006 پیاده سازی شده است، ضمن سازماندهی بهتر فرآیندها و امور، افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها مد نظر قرار گرفته شده است.

در استاندارد ایزو 10006 به طو رکاملاً مشخص دو رویه برای به کارگیری مدیریت کیفیت در پروژه ها وجو دارد: اولی مربوط به فرآیندهای مدیریت پروژه است و دیگری فرآیندهای مرتبط با اجرای پروژه می باشد.

در استاندارد ایزو 10006 فازهای پروژه به صورتی هستند که چرخه پیاده سازی این استاندارد را به بخش های مدیریتی مختلف مثل: Conception (مفهوم)، Development (توسعه)، پدیدآوری (Realization)  و خاتمه (Termination) تقسیم بندی مینماید.

از جمله مزایای پیاده سازی ایزو 10006 میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: 

1. درک نیازهای کارفرمایان و در نتیجه آن برآورده کردن نیازهای آنها

2. ایجاد نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه و استاندارد سازی تمامی امور

3. استفاده بهینه از منابع و هزینه های پروژه

4. مدیریت زمان و کاهش تاخیر در اجرای پروژه

5. ایجاد یکپارچگی در پروژه و فرایندهای اجرایی آن 

6. جلوگیری از اعمال سلایق شخصی

7. کنترل ریسک های احتمالی پروژه

8. مدیریت بهتر کلیه فرآیندهای اجرایی

9. رسیدن به کیفیتی که هدف نهایی پروژه باشد

10. ایجاد بستری برای بهبود مداوم فعالیت ها

شرکت پیشگامان به عنوان یک شرکت معتبر در زمینه مشاوره و پیاده سازی گواهینامه های استاندارد ایزو آمادگی خود را جهت  انجام خدمات تخصصیاعلام میدارد.

از مهمترین مزایای صدور گواهینامه ایزو 10006 اثبات این امر است که با ساخت و سازی مشخص و هدفمند به اجرای پروژه کارفرمایان پرداخته می شود و در موفقیت حضور در مناقصات پیشرفتی چشمگیر خواهد داشت.