گواهینامه ایزو صنعت نفت و گاز

ایزو 29001، ایزو 20815، ایزو HSE
این استانداردهای ایزو مختص صنعت نفت و گاز می باشد.
ایزو 29001: استاندارد ایزو مدیریت در صنایع نفت و گازپتروشیمی

ایزو HSE: استاندارد ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 

ایزو 20815: استاندارد ایزو مدیریت مطمئن سازی در صنعت نفت و گاز پتروشیمی

شرکت QAL دارنده تائیدیه از اداره استاندارد ایران (NACI) آمادگی خود را جهت ثبت و صدور گواهینامه های استاندارد ایزو 29001، ایزو 20815 و ایزو HSE اعلام میدارد.