گواهینامه ایزو یخچال و فریزرهای خانگی


ایزو 8561، IEC 60335
این استانداردهای ایزو مخصوص یخچال و فریزرهای خانگی می باشد:
 ایزو 8561 ، IEC 60335:استاندارد یخچال وفریزرهای خانگی

شرکت QAL دارنده گواهینامه تائید صلاحیت از اداره استاندارد ایران (NACI) آمادگی خود را جهت صدور گواهینامه ایزو اعلام میدارد.