گواهینامه ایزو صنعت چاپ

ایزو 2846، ایزو 14298، ایزو 9001
 

این استانداردهای ایزو مختص صنعت چاپ می باشد:
ایزو 2846: استاندارد تکنولوژی گرافیک ، رنگ چاپ چاپخانه

ایزو 14298: استاندارد تکنولوژی گرافیک ، مدیریت امنیت فرایند چاپ

ایزو 9001: استاندارد مدیریت کیفیت

شرکت QAL دارنده تائیدیه از اداره استاندارد ایران (NACI) آمادگی خود را جهت صدور گواهینامه های ایزو 2846، ایزو 14298 و ایزو 9001 اعلام میدارد.