گواهینامه ایزو تجهیزات پزشکی

ایزو 13485 ، ایزو 14971 ، ایزو 17664

این استانداردها مختص تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می باشد:

ایزو 13485: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی

ایزو 14971: استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی

ایزو 17664: استاندارد استلیزه کردن دستگاه های پزشکی