گواهینامه ایزو طراحی سایت وتولید نرم افزار

ایزو امنیت اطلاعات 27001 ، ایزو 20000 ، ایزو21827
این استانداردها مختص طراحی سایت و تولید نرم افزار می باشد:
ایزو 27001: استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو 20000: استاندارد مدیریت خدمات در IT

ایزو 21827: استاندارد تکنیک های امنیت درIT