گواهینامه ایزو بازرسی فنی

ایزو 17020، ایزو 24153، ایزو 3951
این استانداردهای ایزو مختص بازرسی فنی می باشد:

ایزو 17020: استاندارد مدیریت کیفیت شرکتهای بازرسی فنی

ایزو 24153: استاندارد روش های نمونه برداری تصادفی

ایزو 3951: استاندارد روش های نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی

شرکت پیشگامان آمادگی خود را جهت مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو اعلام میدارد.