شرایط صدور گواهینامه ایزو 17025

استاندارد ایزو 17025مشخص کننده الزامات عمومی به جهت تشخیص کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون می باشد. استاندارد 17025 نظام مدیریتی و همچنین الزامات فنی آزمایشگاهها را که میبایست رعایت شوند را مورد بررسی قرار می دهد. در ایزو 17025 منظور از نظام مدیریتی آزمایشگاه در واقع همان ساختار سازمان برای مدیریت فرآیندها و یا فعالیتهای آزمایشگاه می باشد بطوریکه منابع ورودی سازمان، محصولات و یا خدمات آن بگونه ای سازماندهی شوند که نتیجه آن برآورده ساختن اهداف سازمان و یا نیازمندیهای کیفی مشتریان آن باشد م در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز مطابقت داشته باشند.

استاندارد ایزو 17025 به گونه ای تدوین شده که هم شامل الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 مربوط به خدمات آزمون و کالیبراسیون می باشد و هم الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت را مشخص می نماید.

ایزو 17025 دارای 5 بخش اصلی 1. قلمرو 2. منابع اصلی 3. واژگان فنی و تعاریف 4. الزامات مدیریتی و 5. الزامات فنی می باشد که بخش 4 و 5 شامل الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

برای بخش الزامات مدیریتی سازمان مربوطه میبایست اسناد فنی و رویه های خود را در زمینه های ذیل آماده و ارائه نماید:

·   سازمان آزمایشگاه

·   نظام کیفی

·   کنترل و بررسی اسناد

·   رویه بررسی درخواستها، مناقصه ها و قراردادها

·   استفاده از پیمانکاران فرعی

·   خدمات مربوط به خرید و تامین

·   خدمات مربوط به ارباب رجوع 

·   رسیدگی به شکایات

·   کنترل آزمون ها یا کالیبراسیون های نا منطبق 

·   بررسی اقدامات اصلاحی

·   بررسی اقدامات بازدارنده

·   انجام ممیزی داخلی

·   بازنگری مدیریتی


برای بخش الزامات فنی نیز میبایست رویه های فنی مورد نیاز در زمینه های ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

-    کارکنان (بررسی امکانات و شرایط محیطی مربوط به کارکنان)

-    بررسی روشهای آزمون، کالیبراسیون و روشهای اعتبارسنجی

-    بررسی تجهیزات آزمایشگاهی

-    ردیابی اندازه گیری ها

-    نمونه برداری

-    حمل اقلام مورد نظر در آزمونها و کالیبراسیون

-    تضمین کیفیت نتایج مربوط به آزمونها و کالیبراسیون ونهایتا

-     گزارش دهی نتایج


در صورتیکه آزمایشگاهی تمامی الزامات استاندارد ایزو 17025را اجرایی و برآورده نماید و نهایتا توسط مراجع معتبر تائید صلاحیت شوند میتوانند پذیرش آزمونها و کالیبراسیون همکاران خود را نیز پذیرفته و نتیجه ازمونهای انجام شده در محل این آزمایشگاهها کاملا مورد تائید هستند.

دریافت گواهینامه ایزو 17025 باعث ایجاد همکاری میان آزمایشگاهها و سایر سازمانها جهت تسهیل در تبادل اطلاعات، تجارب و در آخر هماهنگ کردن استانداردها و روشهای اجرایی میان آنها می شود.