نشان EFQM

ایزو 9001 و مدل تعالی EFQM روش های مختلفی برای اهداف مختلف هستند. ایزو اصولی برای محصولات و خدماتی که به نیازهای مشتری و الزامات قانونی قابل اجرا می پردازد و با هدف افزایش رضایت مشتری، منجر شده است.

مدل تعالي EFQM چارچوب تعالي غیر تجویزي براي مدیریت سازماني است که توسط بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM )ترویج شده و به منظور کمک به سازمان ها در جهت رقابت بیشتر، طراحی شده است.مدل تعالی EFQM یک ابزار برای کمک به سازمان هاست تا شکاف ها را درک کنند و راه حل ها را ارتقا دهند.

مدل ایزو EFQM چارچوبی را فراهم می کند که سازمان ها می توانند "سطح عالی" خود را تعیین کنند و راهکارهای لازم برای رسیدن به این سطح را اتخاذ کنند. این مدل همچنین کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تصمیم های تجاری شامل نیازهای همه ذینفعان است و با اهداف سازمان هماهنگ است.

مدل EFQM به عنوان مرجع مشترک عمل می کند. این مدل کاربران خود را با مجموعه ای از ابزارهای بهبود عملکرد آشنا می کند تا آنها بتوانند موفقیت کسب و کار را حفظ کنند. این مدل به طور منظم برای معرفی ایده ها، مفاهیم و یادگیری جدید مورد بازبینی قرار می گیرد. آخرین نسخه این مدل در سال 2013 منتشر شده است.

مدل EFQM برای به دست آوردن یک دید کلی از عملکرد سازمانی و درک روابط و اثرات بین سازمان ها و نتایج به دست آمده مورد استفاده قرار می گیرد.

mmm

هشت ارزش اصلی یا اصول مدیریت کلیدی که موفقیت پایدار را به وجود می آورند :

-         افزایش نفع برای مشتریان

-         ایجاد یک آینده ی پایدار

-         توسعه توانایی سازمانی

-         خلق خلاقیت و نوآوری

-         رهبری با دید، الهام و یکپارچگی

-         مدیریت با سرعت در تصمیم گیری

-         ایجاد موفقیت از طریق استعداد یابی

-         حفظ نتایج برجسته

mmm

 EFQM )بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت(  یک نهاد برای کسب سود نیست

مدل EFQM یک طرح برای اعضا و سازمان های EFQM در سراسر اروپا و فراتر از  اروپا بوده است تا فرهنگ تعالی، دسترسی به شیوه های خوب، ایجاد نوآوری و بهبود نتایج آنها را بهبود بخشد.

این سازمان ها توجه بیشتری به نیازهای ذینفعان خود دارند. آنها آموخته اند چگونه یاد بگیرند، نوآوری و بهبود عملکرد کلی خود را. رهبران آنها توانایی های خود را برای تصمیم گیری های آگاهانه و درک رانندگان استراتژی خود افزایش داده اند.

بسیاری از این سازمان ها به عنوان الگوهای نقش برای سازمان های دیگر عمل کرده اند و از نشان EFQM "به اشتراک گذاری آنچه که کار می کند" برنده شده است. این به کاهش قابل توجه زباله، افزایش بهره وری اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی منجر شده است.

در طول 25 سال گذشته، تغییرات بسیاری دیده ایم. این مدل در طول زمان اقتباس شده و تکامل یافته است تا منعکس کننده تغییرات در بازار جهانی باشد.