اهمیت گواهینامه HSE برای شرکت در مناقصات


الزام دریافت گواهینامه استاندارد HSE برای تمامی پیمانکاران و  کارفرمایان الزامی است و پیمانکاران با مفهوم این استاندارد برای حضور در مناقصات آشنایی کامل دارند.  

استاندارد HSE یکی از الزامات شرکت سازمانها در مناقصات می باشد  اما  استاندارد HSE تا زمانیکه کیفیت را در سازمانی نهادینه ننماید برای هیچ پیمانکاری فایده ای آنچنانی ندارد. پیمانکاران هیچ اطلاعی در مورد علت الزام استاندارد HSE برای حضور در مناقصات را ندارند و به همین دلیل تنها به دریافت گواهینامه استاندارد HSE کفایت میکنند.

اگر سازمانی اجرای استاندارد HSE را داشته باشد بعد از اجرا، مستند سازی و پیاده سازی الزامات استاندارد HSE ،از طرف مجموعه صادر کننده گواهینامه ممیز ی میشود و نهایتا گواهینامه HSE برای سازمان صادر میگردد. با دریافت گواهینامه استاندارد HSE کارفرما یکی از شرایط مهم حضور در مناقصات را کسب میکند و در بین رقیبان خود دارای امتیاز ویژ ه میشود. در واقع دریافت گواهینامه HSE یا همان گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، تائیدی بر رعایت نکات ایمنی و استفاده پیمانکار از لوازم و تجهیزات ایمن می باشد.