ممیزی برای صدور گواهینامه ایزو

قبل از مرحله صدور گواهینامه ایزو، ممیزی بخشی از فرایند صدور ایزو می باشد. برای ممیزی میبایست تیم ممیزی از سمت شرکت گواهی دهنده به محل سازمان درخواست کننده ایزو مراجعه نموده و سازمان را با اصول استاندارد درخواستیشان مطابقت داده و میزان انطباق سازمان را بررسی نماید. بعد از مراحل بررسی سازمان، از سمت تیم ممیزین گزارشی از عملکرد سازمان تهیه و به شرکت صادر کننده ایزو ارائه می شود. شرکت گواهی دهنده (صادر کننده ایزو)  میبایست مطابق گزارش ارسال شده، کمیته تصمیم گیری را تشکیل داده و وضعیت سازمان را بررسی نماید تا مشخص شود که صدور گواهینامه ایزو در شرایط فعلی برای سازمان امکانپذیر هست یا خیر. در صورتیکه سازمان هنوز آمادگی دریافت گواهینامه ایزو را نداشته باشد و یا نیاز به اقدامات جانبی داشته باشد میبایست سازمان اقدامات اصلاحی را انجام داده و مجددا مورد ممیزی قرار گیرد. ممیزی مراقبتی:

پس از مرحله ممیزی اولیه و موفقیت سازمان در مرحله ممیزی، سازمان موفق به دریافت گواهینامه ایزو درخواستی خود می شود. بعد از دریافت گواهینامه ایزو ، سازمان ابتدای راه را با موفقیت طی کرده و در واقع قدم به ابتدای راه بهبود مستمر گذاشته است. به معنای دیگر، دریافت گواهینامه ایزو برای سازمانها آن طور که مدیرانشان تصور می کنند پایان راه نیست، بلکه ابتدای راهی است به سمت بهبود مستمر . سازمان باید سیستم مدیریت طراحی شده را در طول زمان پایدار و پویا نگهدارد و همواره برای بهبود سیستم خود تلاش کند. شرکت صادر کننده گواهینامه های ایزو برای اینکه اطمینان کسب کند که سازمان از سیستم مدیریتی که برایش طراحی کرده است حفظ و نگهداری کرده است ، باید به طور دوره ای اقدام به ممیزی سازمان نماید. به این دسته از ممیزی ها ، ممیزی های مراقبتی گفته می شود. در واقع پس از صدور اولیه گواهینامه ایزو، گواهینامه ها تا ۳ سال اعتبار دارند ولی مشروط به اینکه طی ۲ سال آینده،  ممیزی های مراقبتی در سازمان انجام گیرد. اگر چه تعیین فواصل زمانی ممیزی های مراقبتی به اختیار سازمان گواهی شونده می باشد، اما فاصله بین ممیزی های مراقبتی نباید بیشتر از ۱ سال باشد.

معمولاً در جلسات ممیزی مراقبتی ، نیازی به بررسی مجدد مدارک و مستندات طراحی شده سازمان نیست بجز مدارکی که در این فاصله زمانی تغییر داشته باشند. بیشترین هدف از انجام ممیزی مراقبتی، کنترل استمرار اجرای سیستم مدیریتی می باشد. در صورتی که سازمان جلسه ممیزی مراقبتی خود را با موفقیت پشت سر بگذارد، اعتبار گواهینامه هایشان توسط شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو تمدید می شود و چنانچه سازمان نتواند عدم انطباق های احتمالی خود را برطرف نماید، گواهینامه های ایزو خود را از دست می دهد و اعتبار ساقط و ابطال می شود.