وظایف مشاور ایزو و شرکت های مشاوره

نقش و اهمیت مشاوره ایزو: 

این مقاله مجموعه توضیحاتی درباره استانداردهای ISO و صدور گواهینامه های ایزو است. هدف از این مقاله توضیح مزایای مشاوره ایزو و در نتیجه بررسی نقش پیاده سازی این استانداردها در شرکتها می باشد.

توسعه استانداردهای ایزو بطور مستمر می باشد و به همین دلیل ملزم به برگزاری جلسات مداوم در سراسر جهان می باشد. یک کمیته فنی مشاور ایزو، متشکل از کارشناسانی است که بحث و بررسی های لازم را تا زمانیکه اجماع نظر اتفاق بیفتد ادامه دهند. با برگزاری جلسات مشاوره ایزو ، اولین پیش نویس استاندارد مورد نظر هر سازمانی به بررسی جنبه های عمومی وضعیت آن سازمان می پردازد. با بررسی بازخورد جلسات مشاوره ایزو مد نظر سازمان در صورت نیاز پیش نویس اولیه اصلاح میشود.

نقش و اهمیت مشاوره ایزو زمانی مشخص می شود که در نظر بگیریم اگر استانداردهای ایزو وجود نداشته و یک محصول یا خدمات با انتظارات مصرف کننده مطابقت نداشته باشد، کیفیت محصول یا خدمات نهایی پایین    می آید. مشاوره و پیاده سازی استانداردهای ایزو همراه با اطمینان از کیفیت، سازگاری، ایمنی محصولات و خدمات را نیز تضمین می کنند.


یک سازمان مشاوره ایزو میبایست برای ارتقا سیستم مدیریت کیفیت سازمانها مراحل زیر را بررسی و اجرایی نماید:

1.     در مرحله اول میبایست کارشناسی با تجربه و متخصص از طرف شرکت مشاور ایزو در محل سازمان حاضر شود و بررسی های اولیه را به منظور شناسایی وضعیت موجود سازمان از جنبه پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت به انجام برساند. 

2.     بعد از آن کارشناس مربوطه شرکت مشاوره ایزو ، میبایست الزامات مختص هر استاندارد و مدل های مدنظر سازمان را شناسایی و آموزش های لازم را برای رفع عارضه های سازمانی به کلیه پرسنل بدهد.

3.     در این مرحله کارشناس میبایست مستندات مورد نیاز سازمان را با توجه به اندازه سازمان، پیچیدگی فرایندها و آمادگی نیروهای سازمان و پرسنل طراحی نماید. 

4.     در این مرحله کارشناس و مشاور ایزو اقدام به استقرار الزامات و اجرای استاندارد مورد درخواست سازمان در کنار پرسنل سازمان می نماید و همچنین سوابق سازمان رو ثبت می کند.

5.     بعد از انجام تمامی مراحل مذکور و پس از آموزش، طراحی و استقرار الزامات توسط مشاور ایزو، میبایست ممیزی داخلی استاندارد انجام پذیرد.

6.     بعد از انجام ممیزی داخلی عدم انطباق های احتمالی شناسایی و نحوه انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه توسط مشاور ایزو مشخص میشود. 

7.     در این مرحله میبایست یک شرکت معتبر صدور گواهینامه ایزو جهت ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه ها دعوت به همکاری شود.

8.     پس از آن مشاور ایزو میبایست سازمان را در ممیزی نهایی و رفع عدم انطباق های احتمالی همراهی کند.

9.     چنانچه عدم انطباقی از سوی ممیز ایزو اعلام گردید، میبایست پس از رفع مغایرت ها، پیگیری جهت صدور گواهینامه ایزو به عمل آید.

10. و در آخر وظیفه نهایی مشاور ایزو همراهی سازمان در نگهداری سیستم مدیریت خود در طول دوره اعتبار گواهینامه و کمک به سازمان در مواقع لزوم می باشد.