استاندارد ایزو مختص موسسات مالی و بانک ها

استاندارد ایزو مختص موسسات مالی و بانک ها
 
ایزو 13616:  خدمات مالی و شماره حساب بین المللی بانک ها
ایزو 11649: گواهینامه الزامات و ساختاربانکداری کلان
EBANKING:  بانکداری الکترونیکی
ایزو 13569:  خدمات مالی و امنیت اطلاعات
ایزو 22307:  ارزیابی اثرات حریم کاربران