گواهینامه HSE

کلمه HSE از حروف اول سه کلمه ی  HEALTH سلامت, Safety  ایمنی و   Enviromentمحیط زیست   تشکیل شده است.گواهینامه  HSE  شامل قوانین، مقررات و فرآیندهایی که جهت ایمنی کارگران و پیمانکاران در محیط کار، حفاظت از محیط زیست و همچنین حفاظت از محیط پیرامون در برابر خطرات است.

هدف از ارائه سیستم مدیریت سلامت و ایمنی HSE  یک چارچوب استاندارد بر اساس  ISO 14001  و OHSAS18001  است که حفظ سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در برابر خطرات تضمین کند. سیستم مدیریت HSE  باید به عنوان بخشی از فعالیت‌های سازمان اجرا شود.

پیاده سازی سیستم HSE  باعث بهبود سلامتی و ایمنی و افزایش کارایی کسب و کار با توجه به کاهش میزان حوادث می شود و همچنین باعث هدفمند بودن و ایجاد یکپارچگی در کل سازمان و آمادگی برای شرایط بحرانی می شود .

مزایای پیاده سازی سیستم HSE کاهش زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث ، ارزیابی مؤثر مخاطرات ایمنی، بهداشتی و محیط‌زیست ،  هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ، ارزیابی مؤثر ریسک‌ها و کاهش آن‌ها به‌منظور کنترل حوادث می باشد .