مراحل صدور ایزو 45001

پیاده سازی ایزو 45001 برنامه پنج مرحله ای است

ایزو ۴۵۰۰۱،  برای سیستم‌های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (OHSMS)  است. با این استاندارد ، این سازمان ساختاری را برای سازمان‌ها فراهم خواهد کرد که بتوانند برای جلوگیری از جراحات، بیماری‌ها و تلفات در محل کار تلاش کنند.


مراحل زیر، اقداماتی را که متخصصان ایمنی برای شروع اجرای ایزو ۴۵۰۰۱ انجام می‌دهند را نشان می‌دهند.

1-     درک OHSMS و ایزو 45001. اولین قدم در اجرای استاندارد و صدور  ایزو  45001 یا هر استاندارد مربوط به آن  است، همچنین شناخت اهداف و چگونگی استفاده از آن برای یک سازمان ابتدایی ترین مورد برای پیاده سازی این ایزو است.

متخصصان ایمنی نیز باید این فرصت را داشته باشند تا خود را با ایزو ۴۵۰۰۱ و الزامات آن آشنا کنند. این استاندارد ۱۱ عامل موفقیت برای اجرای یک OHSMS  فراهم می‌کند.

با آگاهی عمیق‌تر از OHSMS و ایزو ۴۵۰۰۱، متخصصان ایمنی می‌توانند یک پرونده کسب‌وکار قوی برای این که چرا سازمان‌های آن‌ها باید استاندارد را اجرا کنند، ایجاد کنند. با درک الزامات ایزو ۴۵۰۰۱، متخصصان ایمنی می‌توانند از تاثیر استاندارد آگاه شوند و آن را به مدیران اجرایی انتقال دهند.


۲. سیستم فعلی خود را بررسی کنید. برای درک اینکه چگونه ایزو ۴۵۰۰۱ یک سیستم مدیریت ایمنی متناسب خواهد بود، مهم است که ببینیم چه استانداردها و سیستم‌ها در حال حاضر در حال اجرا هستند. به عنوان مثال، برخی سازمان‌ها ایزو ۹۰۰۱ (کیفیت) و ۱۴۰۰۱ (محیط)  را پذیرفته‌اند .. اگر یک سازمان پیش از این از ایزو ۹۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۱ استفاده می‌کند و با این رویکرد سیستم مدیریتی آشنا است، ادغام ۴۵۰۰۱ پیچیده‌تر می‌شود و انتقال می‌تواند به طور یکپارچه‌تری ایجاد شود.


3. مشارکت با ذينفعان:  کارشناسان ايمني بايد درک کنند که پياده سازي گواهینامه ایزو 45001 مي تواند منجر به تغيير سازماني شود.

همانطور که با هر گونه تغيير، افراد و گروه ها به روش هاي مختلف تحت تاثير قرار مي گيرند ممکن است تغيير به نفع همه  باشد، در حالي که ممکن است بعضي ها  مخالف باشند. بنابراين، متخصصان ايمني بايد از کل سازمان ديدگاه هاي مختلفي را که مردم درمورد خطرات ايمني و سلامتي دارند، جمع آوري کنند.

فراتر از جمع آوري اطلاعات در مورد ديدگاه هاي مختلف، مشارکت  با ذينفعان کمک مي کند فرهنگي به وجود آيد  که در آن همه احساس مالکيت در سيستم مديريت ايمني را احساس مي کنند.از کارگري که در حال ساخت پل است يا برق کاري که با الکتريسيته کار ميکند ، ايزو 45001 تاکيد مي کند که همه در قبال مسئوليت و مالکيت ايمني نقش دارند،

همچنين اين مرحله بسيار مهم است که با مديريت ارتباط برقرار کنيد و دليل اينکه  گواهینامه ايزو 45001 را ااخذ کنند بسيار مهم است. کارشناسان ايمني بايد به مديران اثرات عملياتي و مالي اجراي چنين سيستمي را  توضيح دهند تا بتوانند تصميم آگاهانه بگيرند.


4. تعيين اولويت ها و ايجاد اهداف: با اطلاعات جمع آوري شده از مشارکت با ذينفعان، متخصصين ايمني مي توانند شروع به تعيين اولويت هاي مورد نظر براي OHSMS سازمان کنندسازمانها پس از پياده سازي استاندارد مي توانند با اهداف واقعي کسب و کار هماهنگ شوند. شناسايي اهداف کسب و کار از لحاظ ايمني و بهداشت شغلي و هماهنگي آنها با استاندارد ایزو 45001 به کسب و کار اجازه مي دهد تا معيارهايي را ايجاد کند که مي توانند موفقيت OHSMS را اندازه گيري کنند و در طول زمان اصلاح و پيشرفت يابند.


5 - OHSMS خود را ارتقا يا بهبود دهيد. با پيروي از چهار مرحله اول، متخصصين ايمني مي توانند يک OHSMS را توسعه دهد يا به صورت اختصاصي سيستم م

پیاده سازی ایزو 45001 برنامه پنج مرحله ای است

ایزو ۴۵۰۰۱،  برای سیستم‌های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی (OHSMS)  است. با این استاندارد ، این سازمان ساختاری را برای سازمان‌ها فراهم خواهد کرد که بتوانند برای جلوگیری از جراحات، بیماری‌ها و تلفات در محل کار تلاش کنند.


مراحل زیر، اقداماتی را که متخصصان ایمنی برای شروع اجرای ایزو ۴۵۰۰۱ انجام می‌دهند را نشان می‌دهند.

1-     درک OHSMS و ایزو 45001. اولین قدم در اجرای استاندارد و صدور  ایزو  45001 یا هر استاندارد مربوط به آن  است، همچنین شناخت اهداف و چگونگی استفاده از آن برای یک سازمان ابتدایی ترین مورد برای پیاده سازی این ایزو است.

متخصصان ایمنی نیز باید این فرصت را داشته باشند تا خود را با ایزو ۴۵۰۰۱ و الزامات آن آشنا کنند. این استاندارد ۱۱ عامل موفقیت برای اجرای یک OHSMS  فراهم می‌کند .

با آگاهی عمیق‌تر از OHSMS و ایزو ۴۵۰۰۱، متخصصان ایمنی می‌توانند یک پرونده کسب‌وکار قوی برای این که چرا سازمان‌های آن‌ها باید استاندارد را اجرا کنند، ایجاد کنند. با درک الزامات ایزو ۴۵۰۰۱، متخصصان ایمنی می‌توانند از تاثیر استاندارد آگاه شوند و آن را به مدیران اجرایی انتقال دهند.


۲. سیستم فعلی خود را بررسی کنید. برای درک اینکه چگونه ایزو ۴۵۰۰۱ یک سیستم مدیریت ایمنی متناسب خواهد بود، مهم است که ببینیم چه استانداردها و سیستم‌ها در حال حاضر در حال اجرا هستند. به عنوان مثال، برخی سازمان‌ها ایزو ۹۰۰۱ (کیفیت) و ۱۴۰۰۱ (محیط)  را پذیرفته‌اند .. اگر یک سازمان پیش از این از ایزو ۹۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۱ استفاده می‌کند و با این رویکرد سیستم مدیریتی آشنا است، ادغام ۴۵۰۰۱ پیچیده‌تر می‌شود و انتقال می‌تواند به طور یکپارچه‌تری ایجاد شود.


3. مشارکت با ذينفعان:  کارشناسان ايمني بايد درک کنند که پياده سازي گواهینامه ایزو 45001 مي تواند منجر به تغيير سازماني شود.

همانطور که با هر گونه تغيير، افراد و گروه ها به روش هاي مختلف تحت تاثير قرار مي گيرند ممکن است تغيير به نفع همه  باشد، در حالي که ممکن است بعضي ها  مخالف باشند. بنابراين، متخصصان ايمني بايد از کل سازمان ديدگاه هاي مختلفي را که مردم درمورد خطرات ايمني و سلامتي دارند، جمع آوري کنند.

فراتر از جمع آوري اطلاعات در مورد ديدگاه هاي مختلف، مشارکت  با ذينفعان کمک مي کند فرهنگي به وجود آيد  که در آن همه احساس مالکيت در سيستم مديريت ايمني را احساس مي کنند.از کارگري که در حال ساخت پل است يا برق کاري که با الکتريسيته کار ميکند ، ايزو 45001 تاکيد مي کند که همه در قبال مسئوليت و مالکيت ايمني نقش دارند،

همچنين اين مرحله بسيار مهم است که با مديريت ارتباط برقرار کنيد و دليل اينکه  گواهینامه ايزو 45001 را ااخذ کنند بسيار مهم است. کارشناسان ايمني بايد به مديران اثرات عملياتي و مالي اجراي چنين سيستمي را  توضيح دهند تا بتوانند تصميم آگاهانه بگيرند.


4. تعيين اولويت ها و ايجاد اهداف: با اطلاعات جمع آوري شده از مشارکت با ذينفعان، متخصصين ايمني مي توانند شروع به تعيين اولويت هاي مورد نظر براي OHSMS سازمان کنندسازمانها پس از پياده سازي استاندارد مي توانند با اهداف واقعي کسب و کار هماهنگ شوند. شناسايي اهداف کسب و کار از لحاظ ايمني و بهداشت شغلي و هماهنگي آنها با استاندارد ایزو 45001 به کسب و کار اجازه مي دهد تا معيارهايي را ايجاد کند که مي توانند موفقيت OHSMS را اندازه گيري کنند و در طول زمان اصلاح و پيشرفت يابند.


5 - OHSMS خود را ارتقا يا بهبود دهيد. با پيروي از چهار مرحله اول، متخصصين ايمني مي توانند يک OHSMS را توسعه دهد يا به صورت اختصاصي سيستم موجود را بهبود دهد.اين فرايند همچنين به آنها کمک خواهد کرد تا تيم را با هم متحد کند که بتوانند سيستم ايزو را پياده سازي و اجرا کنند.با صدور گواهینامه ايزو 45001 و استفاده از آن، تيم مي تواند عملکرد را در برابر اهداف شناسايي کند تا به طور مداوم بهبود عملکرد ايمني و کسب و کار در سراسر سازمان بهبود دهد.

وجود را بهبود دهد.اين فرايند همچنين به آنها کمک خواهد کرد تا تيم را با هم متحد کند که بتوانند سيستم ايزو را پياده سازي و اجرا کنند.با صدور گواهینامه ايزو 45001 و استفاده از آن، تيم مي تواند عملکرد را در برابر اهداف شناسايي کند تا به طور مداوم بهبود عملکرد ايمني و کسب و کار در سراسر سازمان بهبود دهد.